O PRODEJI - about sale » OBCHODNÍ PODMÍNKY - condition
OBCHODNÍ PODMÍNKY - condition

I. Všeobecná ustanovení, kontaktní údaje

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a poskytování služeb na stránkách www.crystal-bohemia.cz ( e-shop - www.webareal.cz/brousenesklo ) Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Zopovědným provozovatel internetové služby je PAVEL MAKALOUŠ , Jiřího z Poděbrad 248 , Hronov 54931, IČO:11057327 (dále jen "poskytovatel").

Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb, občanský zákoník a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li zákazníkem podnikatel a je současně zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se závazkový vztah s poskytovatelem týká jejich podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

I. General Provisions, contact details

These terms and conditions governing the sale and delivery of services on-site www.crystal bohemia.cz (e-shop - www.webareal.cz / brousenesklo) Terms and clarify the rights and obligations of the service provider and the customer. All contractual relations are concluded in accordance with the laws of the Czech Republic. Zopovědným internet service provider is PAVEL Makalouš, Jiriho z Poděbrad 248, Hronov 54931, ID: 11057327 (hereinafter referred to as "Provider"). If the customer is a private person, the relations that are not covered by these terms and conditions, the Act No. 40/1964, the Civil Code and No. 634/1992 Coll., On consumer protection. If the customer is a businessman and is currently evident with regard to all the circumstances of the contractual relationship with the concerns of their business, relations not governed by terms and conditions, Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Výběr zboží, objednávka zboží

Zboží prezentováné na webových stránkách www.webareal.cz/brousenesklo je u každého zboží uveden jeho název, krátký popis , údaj o ceně a další doplňující informace ( rozměr , dekor )

Objednání zákazník provádí jeho vkládáním do virtuálního nákupního košíku. Kliknutím na ikonu " odeslat objednávku" zákazník dává souhlas s obchodními podmínkami . Po dokončení objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením výrobku , cenou . Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

II. Selection of goods, order goods

Goods presented on the website www.webareal.cz / brousenesklo for each product given its name, short description, information about the price and additional information (size, decor)

Ordering customer performs its insertion into the virtual shopping cart. Click on the "Submit Order" customer gives consent to the terms and conditions. After completing the order, the customer will receive through e-mail confirmation of your order with the name of the product price. Upon receipt of confirmation of order is concluded.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

III. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží bude zákazníkovi doručeno na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty s.p.. respektive preferovanou dopravní společností . Předpokládaná doba dodání je 15 dní od objednání zboží u prodávajícího, pokud není u zboží uvedeno jinak. Uvedené dodací lhůty jsou orientační a nemusí vždy vyjadřovat aktuální stav skladových zásob prodejce.

Náklady prodejce na dodání zboží jsou stanoveny dle doručovacích podmínek ( viz POŠTOVNÉ a BALNÉ ) . Pro objednávky s hodnotou objednaného zboží do 15.000 Kč ( bez DPH ) . Všechny ostatní objednávky jsou od nákladů na dodání osvobozeny.

Po odeslání zboží od prodávajícího zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží od poskytovatele informaci, že zboží bylo od prodávajícího odesláno. Po převzetí zboží má zákazník povinnost oznámit přijetí zboží poskytovateli a to kliknutím na odkaz, který mu během předání informace o odeslání zboží poskytne.

III.DELIVERY

The goods will be delivered to the Customer at the address shown via Czech Post. Respectively preferred transport company. Estimated delivery time is 15 days from ordering goods from the seller, unless the goods otherwise stated. The delivery times are approximate and do not necessarily reflect the current status of inventory dealer.

Costs seller to deliver goods as determined in accordance with the terms of delivery (see shipping and handling). For orders with a value of ordered goods to 15.000 CZK (without VAT). All other orders are from the cost of supply is exempt.

After sending the goods from the seller's customer via e-mail provider receives information that the goods have been dispatched from the seller. After receipt of the goods, the customer has the obligation to report the receipt of goods and providers by clicking on the link to it during the transmission of the dispatch of the goods is provided.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV. REKLAMACE

Reklamace se vztahuje na zboží poškozené ( na drobné defekty - bublinky , kamínky ve sklovině se reklamace nevstahuje ) .

Na zboží poškozené při přepravě je nutné upozornit neprodleně , zboží  nejlépe již při rozbalování vyfotografovat ,je-li zřejmé že je sklo rozbité . Také otéto skutečnosti uvědomit dopravce .

Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu CRYSTAL - MAKALOUŠ Pavel , Jiřího z Poděbrad 248 , 549 31 Hronov . Balík viditelně označte “REKLAMACE”, ten musí obsahovat: reklamované zboží, kopii prodejního dokladu , podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího ( zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato  ( není-li např. telefonicky .e-mailem dohodnuto jinak )

Po vyřízení oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu běžných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněné reklamace ( vrácení poštovného vynaloženého na zaslání zboží k reklamaci apod.).

Reklamaci zboží opatřené logem nebo textem ( věnovánín )  lze uplatnit pouze v případě, že logo nebou text neodpovídá zadání uvedené v objednávce ( např. chyba v textu / logu ) .

Na výrobky vyrobené s věnováním / s logem dle zadání nebo specifickou objednávku dle přání objednavatele NELZE UPLATNIT ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY dle § 1837 Očanského zákoníku .

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět na uvedenou adresu na náklady kupujícího .

Doba trvání reklamace se počítá ode dne přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data převzetí nové věci.

Zjevně nízká kupní cena.

Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená e-shopu  a posléze v objednávce zjevně nižší, než je obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v zapsaní nebo z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky (  automatickou odpovědí ), neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto nízkou kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího v nejbližší možné době informovat.  Prodávající z výše uvedených důvodů neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

IV. COMPLAINTS

The complaint relates to goods damaged (for minor defects - bubbles in the glass stones to claim nevstahuje).

The goods damaged in transit should be advised immediately, catalog shoot - preferably already during unpacking, it is clear that the glass is broken. Also of note on the carrier detection.

Buyer may claim for defective goods sent by delivery service to the address CRYSTAL - Makalouš Paul, George of Poděbrad 248, 549 31 Hronov. Clearly mark the package "COMPLAINT", it must contain goods under complaint, a copy of the sales receipt, a detailed description of the defect and the buyer sufficient contact details (return address, phone number). Goods that will be sent to the seller's costs will not be accepted! (Unless such phone. Hododnuto e-maile otherwise)

After processing legitimate claims buyer has the right to defray the normal costs incurred in connection with the application of a legitimate complaint (return postage spent on sending goods to the complaint, etc.).

In the case of an unjustified claim the goods will be sent back to that adresuna buyer's expense.

Duration of complaints is counted from the date of receipt to the date of settlement of the claim. Not to pick up a customer!

After processing legitimate claims, the warranty period is extended by the duration of the claim. In the case of an unjustified claim to extend the warranty period. If the complaint goods within the statutory warranty period dealt with in exchange for new goods, the warranty period starts again from the date of acceptance of new things.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V. Vrácení zboží prodávajícímu


V případě nespokojenosti se zbožím dodaným prodávajícím má zákazník, který nejedená v rámci své podnikatelské činnosti, právo na vrácení tohoto zboží ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží. K vyřízení vrácení zboží je oprávněn poskytovatel služeb, u kterého se vrácení zboží uplatňuje písemným oznámením a následně odesláním zboží s kopií faktury na jeho adresu . Zboží nemusí bý vráceno v původním obalu . Nesmí být zasláno na dobírku . Cena za zboží bude do 14 dnů od přijetí zaslána na účet uvedený v reklamaci  nebo složenkou.

V. Returns goods to seller

In case of dissatisfaction with the goods supplied by the seller, the customer, which many in the course of its business, the right to return the goods within the 14 day period from receipt of goods. To arrange the return is authorized service provider, in which the return applies written notice and then sending the merchandise with a copy of the invoice to the address. Goods must be returned would be in the original packaging and must be registered letter. The price for the goods will be till 7 working days for the account or sent by check.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TELEFONNÍ ČÍSLA , e-mail a ADRESA , případně fakturační údaje, poskytnuté při objednávce či registraci , budou použity pouze pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Zejména nebudou poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v soulady s předpisy České republiky.Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TELEFONNÍ ČÍSLA , e-mail a ADRESA , případně fakturační údaje, poskytnuté při objednávce či registraci , budou použity pouze pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Zejména nebudou poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v soulady s předpisy České republiky

VI. PRIVACY POLICY

Personal customer information is kept in accordance with the laws of the Czech Republic, in particular with Act No. 101/2000 Coll., On Personal Data Protection, as amended. Personal data of customers are fully protected against misuse. Order Services Customer agrees that his personal data, ie name, surname, telephone number, e-mail address or billing information provided in the order or registration, will be used only for the purpose of execution of the order and will not be misused. It shall not be disclosed to third parties, used for periodic advertising and will be protected in accordance with regulations of the Czech Republic.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTORSKÁ PRÁVA

BEZ VÝSLOVNÉHO A PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT FOTOGRAFIE A TEXTY KOPÍROVÁNY ČI UPRAVOVÁNY , PŘENÁŠENY NEBO DISTRIBUOVANÉ . VEŠKERÉ FOTOGRAFIE NA TOMTO WEBU JSOU DÍLEM PAVLA MAKALOUŠE

 

COPYRIGHT

Without the express and written consent SHOULD photos and text copied or modified, transmitted or distributed.


CRYSTAL - PAVEL MAKALOUS * ICO: 11057327 * DIC CZ6804242082

Jiriho z Podebrad 248 (street / No.) * 549 31 ( post.code ) * HRONOV ( town ) * Czech Republic - EUROPE

Mobil / GSM (cel)  * +420 602 163 463+420 602 163 463 ( O2 )

Bank : KOMERCNI BANKA – centrala Praha / Nachod , Palackeho 20 /

* Account # 159 444-551 / 0100 * SWIFT ID(BIC): KOMBCZPPXXX * IBAN : CZ0801000000000159444551

 

Njc1OWM4Nz